A-A+

汇编语言的发展历史

2012年09月10日 语言 汇编语言的发展历史已关闭评论 阅读 1,122 次

汇编语言的发展历史(汇编语言发展树):

为了减轻使用机器语言编程的痛苦,20世纪50年代初,出现了汇编语言。汇编语言用比较容易识别、记忆的助记符替代特定的二进制串。下面是几条Intel80x86的汇编指令: ADD AX , BX ;表示将寄存器AX 和 BX 中的内容相加,结果保存在寄存器AX中。 SUB AX , NUM ;表示将寄存器AX中的内容减去NUM,结果保存在寄存器AX中。 MOV AX , NUM ;表示把数NUM保存在寄存器AX中。 通过这种助记符,人们就能较容易地读懂程序,调试和维护也更方便了。但这些助记符号计算机无法识别,需要一个专门的程序将其翻译成机器语言,这种翻译程序被称为汇编程序。 汇编语言的一条汇编指令对应一条机器指令,与机器语言性质上是一样的,只是表示方式做了改进,其可移植性与机器语言一样不好。总之,汇编语言是符号化的机器语言,执行效率仍接近于机器语言,因此,汇编语言至今仍是一种常用的软件开发工具。

1977 ASM86 ||
1978 | ||
1979 |-CP/M-86 asm86 ||
1980 | ||
1981 +-------------------------------------------------+ ||
1982 |-MASM---------+----+ | ||
1983 | | | | | ||
1984 | |-NBASM | +-------------------+-Incra | ||
1985 | | | | | | ||
1986 | |-ARROWSOFT | | | +--A86 ||
1987 | | | | +-WASM | || Terse
1988 | | | +-OptASM | ||
1989 TASM-----------)----)----------+ | ||
1990 | | | | | ||
1991 | | | | GAS | ||
1992 | | | | | ||
1993 | | | | | ||
1994 | +------+ | | GEMA, CrossFire | ||
1995 | | +----------)------------------+ +-A386 ||
1996 |-------NASM /-Pass32 | | ||
1997 |-TMA |-------------------+ | |-ML ||
1998 | |-SpASM---+ | | | ||
1999 | |-GASM | |-FASM | || HLA
2000 +-LZASM | | | | ||
2001 | +-GoASM | +---------------YASM | Osimplay ||
2002 | | | ||
2003 +-miASMa +-RosASM +-CodeX ||
2004 Octasm ||

标签:

评论已关闭!

Copyright © C/C++程序员之家 保留所有权利.   Theme  Ality 浙ICP备15011757号-3

用户登录